+385 21 848 208

Legalizacija nekretnina

Vlasnici bespravno sagrađenih objekata napokon mogu legalizirati svoje objekte.

Naša agencija obavlja kompletan posao za legalizaciju od početka do kraja.

Što je to nezakonito izgrađena zgrada?

- nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovog Zakona smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade bez akta kojim se odobrava građenje, odonosno protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21.lipnja.2011., na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi(temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.

Što je to legalizacija (ozakonjenje) objekta?

- legalizacija objekta je ishođenje odgovarajućeg akta kojim se bespravno izgrađeni objekt legalizira.

Zašto je potrebno ozakoniti objekt?

- najčešće je legalizacija potrebna zbog nemogućnosti dobivanja kredita zbog zabilježbe u zemljišnoknjižnom izvatku da za građevinu nije priložena građevna i uporabna dozvola te zbog nemogućnosti prodaje objekta, etažiranja objekta i slično. Ukoliko objekt nije legaliziran neće se moći provesti etažiranje, podjela imovine, rekonstrukcija i nadogradnja.

Kako legalizirati objekt?

- nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem Rješenja o izvedenom stanju. Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju tj. legaliziranje podnosi se najkasnije do 30.lipnja 2013. godine i po proteku toga roka ne može se više podnijeti.

Što je sve potrebno za legaliziranje objekta?

- zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnositelj zahtjeva prilaže:

>>tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio i ovjerio ovlašteni inženjer geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkome geodetskom uredu ili koju je izradila pravna osoba regstrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova i ovjerila odgovorna osoba-ovlašteni inženjer geodezije, sukladno posebnom zakonu(u daljnjem tekstu: geodetska snimka), odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu,

>>tri primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio ovlašteni arhitekt(u daljnjem tekstu: arhitektonska snimka) i

>>izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, ako se radi o završenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu za zgrade čija je građevinska bruto površina veća od 400m2

>>najmanje 4 fotografije u boji ili crno-bijele, minimalne veličine 150X100 mm, koje prikazuju tu zgradu obavezno s ulične i svih susjednih strana.

>>cijena kompletne dokumentacije utvrđuje se s obzirom na površinu objekta i cjenik usluga arhitekta, geodeta, inženjera, cijene usluga za vodnu naknadu, komunalnu naknadu lokalnoj samoupravi, naknadu za zadržavanje nelegalno izgrađene zgrade u prostoru i usluge konzaltinga agencije.

Što se može legalizirati?

1. zgrada izgrađena bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, te dograđeni ili nadograđeni dio postojeće zgrade izveden bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, a koja je evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjrilu 1:5000 Državne geodetske uprave izgrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja RH završenog dana 21.lipnja 2011. godine.

2. nezakonita zgrada koja je u pogledu namjene, veličine i smještaja na čestici izgrađena u skladu s važećim prostornim planom.

3. nezakonita zgrada koja u pogledu namjene, veličine ili smještaja na čestici nije izgrađena u skladu s važećim prostornim planom.

Da li se nakon dobivanja određene dozvole za legalizaciju objekta taj objekt može upisati u katastar i zemljišnu knjigu?

- Da. Potrebno je angažirati ovlešteni geodetski ured koji će Vam u skladu s izdanom dozvolom izraditi elaborat za evidentiranje objekta u katastru i zemljišnoj knjizi. Kako ostvarujemo dugogodišnju suradnju s pouzdanim geodetskim uredom možemo Vam ponuditi i tu uslugu.

NAŠ URED JE U MOGUĆNOSTI PONUDITI VAM SVE USLUGE ZA ISHOĐENJE DOKUMENTACIJE ZA IZRADU ELABORATA RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU TE KOMPLETAN KONZALTING ZA LEGALIZACIJU VAŠEG OBJEKTA.